Valid XHTML CSS
پسوندهای مجاز برای کاربران :
عکس ها
گروه : عکس ها

پسوند : tiff حجم : 2.93 MB
پسوند : tga حجم : 2.93 MB
پسوند : gif حجم : 2.93 MB
پسوند : bmp حجم : 2.93 MB
پسوند : tif حجم : 2.93 MB
پسوند : jpeg حجم : 2.93 MB
پسوند : png حجم : 2.93 MB
پسوند : jpg حجم : 2.93 MB
فایل های ZIP
گروه : فایل های ZIP

پسوند : tgz حجم : 0 B
پسوند : bz2 حجم : 0 B
پسوند : 7z حجم : 0 B
پسوند : torrent حجم : 0 B
پسوند : tar حجم : 2.93 MB
پسوند : gtar حجم : 2.93 MB
پسوند : rar حجم : 7.81 MB
پسوند : gz حجم : 2.93 MB
پسوند : zip حجم : 7.81 MB
فایل های TXT
گروه : فایل های TXT

پسوند : log حجم : 0 B
پسوند : js حجم : 0 B
پسوند : xml حجم : 0 B
پسوند : csv حجم : 0 B
پسوند : hpp حجم : 0 B
پسوند : diz حجم : 0 B
پسوند : c حجم : 0 B
پسوند : cpp حجم : 0 B
اسناد
گروه : اسناد

پسوند : pdf حجم : 4.88 MB
پسوند : docx حجم : 1.95 MB
پسوند : ai حجم : 2.93 MB
پسوند : doc حجم : 1.95 MB
پسوند : xls حجم : 0 B
پسوند : xlsx حجم : 0 B
فایل های WindowsMedia
گروه : فایل های WindowsMedia

پسوند : wmv حجم : 1.95 MB
پسوند : wma حجم : 1.95 MB
Flash فایل های
گروه : Flash فایل های

پسوند : flv حجم : 1.95 MB
فایل های QuickTime
گروه : فایل های QuickTime

پسوند : mov حجم : 2.93 MB
پسوند : mp4 حجم : 2.93 MB
دیگر فایل ها
گروه : دیگر فایل ها

پسوند : psd حجم : 4.88 MB
پسوند : mpg حجم : 1.95 MB
پسوند : mp3 حجم : 4.88 MB